By using this website, you consent to the use of cookies
By using this website, you consent to the use of cookies

PRIVACYBELEID – SENTEAN GROUP BV
Welkom bij de mobiele applicatie van de Sentean Group (“De Fusion App” of “Service”). De Fusion App wordt beheerd door de Sentean Group BV (“de Sentean Group”, “bedrijf”, “wij”, “onze” of “ons”).
Deze privacyverklaring legt uit hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen via de Fusion App, en beschrijft de keuzes die een gebruiker en een klant (hieronder gedefinieerd) hebben over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van of via de Fusion App. Het is alleen van toepassing op informatie die via de Fusion-app wordt verzameld, gebruikt of opgeslagen over de gebruikers van de Fusion-app; het is niet van toepassing op andere informatie die is verzameld of verkregen via andere middelen of op informatie die is verzameld door derden.
1. ACHTERGROND
Deze privacyverklaring stelt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op “klanten” en “gebruikers”. “klanten” zijn bedrijven en andere entiteiten die afzonderlijk een contract hebben afgesloten met de Sentean Group voor de levering van een reeks softwareapplicaties en andere diensten (“service overeenkomst”). In de loop van de dagelijkse activiteiten van deze klanten en in verband met de uitvoering van de service overeenkomsten, kunnen deze klanten van hun werknemers (en contractanten of andere derde partijen, indien van toepassing) (“werknemer”) of patiënten verlangen dat (“patiënten”) om de Fusion App te gebruiken op smartphones of tablets (“apparaat(en)”). Elke dergelijke werknemer of patiënt kan eigenaar zijn van het apparaat of het van de klant hebben ontvangen voor gebruik in het kader van hun dienstverband of hun behandelingsvoorwaarden respectievelijk met de klant. De voorwaarden voor het gebruik van deze apparaten in verband met de dienstverlening of de bedrijfsvoering van een klant – bijvoorbeeld wanneer en hoe een klant het gebruik van een apparaat mag controleren – worden uitsluitend bepaald door de klant, en de klant is als enige verantwoordelijk voor het communiceren van deze voorwaarden aan de werknemer of patiënt. De Sentean Group heeft geen informatie en wijst elke aansprakelijkheid af voor de manier waarop een medewerker of patiënt een apparaat voor welk doel dan ook gebruikt.
Om de Fusion App op een onbeheerd apparaat te gebruiken, moet een medewerker of een patiënt een gebruikers-ID en initieel wachtwoord gebruiken die door de klant is verstrekt. De Fusion App kan niet worden gebruikt en kan geen gegevens of informatie verzamelen, tenzij de medewerker of de patiënt deze gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.
De Fusion-beheerder van de klant kan ook een wachtwoordbeleid afdwingen voor apparaten waarop de Fusion App wordt uitgevoerd. Om deze functionaliteit te ondersteunen, kan de Fusion App vereisen dat u dat wachtwoordbeleid accepteert om de Fusion App te gebruiken.
Een persoon die ofwel de Fusion App gebruikt op een apparaat dat door de klant wordt beheerd, of die de Fusion-app op een persoonlijk apparaat heeft gedownload en toegang heeft gekregen tot de Fusion-app zoals hierboven uitgelegd, wordt beschouwd als een “gebruiker”.
Tenzij anders bepaald in een afzonderlijke overeenkomst, wordt alle gebruik van de Fusion App geacht te zijn gedaan door gebruikers namens en ten behoeve van de de Sentean Group klant die toegang heeft verleend aan de gebruiker, zoals het verstrekken van de overeengekomen gebruikers-ID aan die gebruiker en het eerste wachtwoord. De de Sentean Group klant is de enige entiteit die bevoegd is om beslissingen te nemen met betrekking tot de persoonlijke informatie die door de Fusion-app wordt verzameld, inclusief, maar niet beperkt tot, beslissingen over het verwijderen van informatie. Daarom mogen gebruikers geen enkele verwachting van privacy hebben bij het gebruik van de Fusion-app op welk apparaat dan ook.
Deze Privacyverklaring beschrijft hoe de Sentean Group omgaat met de persoonlijke informatie van de gebruikers die wordt verzameld of verwerkt door een apparaat waarop de Fusion App is geïnstalleerd.
Voor zover de Fusion App wordt gebruikt voor het verzamelen of doorgeven van informatie over andere personen, bijvoorbeeld cliënten of patiënten van een klant, wordt het beleid met betrekking tot de omgang met deze andere informatie verstrekt in een afzonderlijk document waarvoor het ziekenhuis de verantwoordelijkheid heeft
2. TOESTEMMING; WIJZIGINGEN
Het gebruik van de Fusion App door een gebruiker betekent dat de gebruiker akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Klanten en gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze deze privacyverklaring zorgvuldig lezen.
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen gebruikers en klanten op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in deze privacyverklaring door de gewijzigde voorwaarden te plaatsen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Een gebruiker die niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen dient de klant hiervan op de hoogte te stellen en het gebruik van de Fusion App te staken voordat de nieuwe privacyverklaring van kracht wordt. Indien een gebruiker de Fusion App blijft gebruiken nadat de nieuwe voorwaarden van kracht zijn geworden, is de gebruiker gebonden aan de gewijzigde privacyverklaring.
Een gebruiker die het niet eens is met onze privacyverklaring kan ervoor kiezen om de Fusion-app te de-installeren, met behulp van de methode die wordt verstrekt door de fabrikant van het apparaat. Zie ook sectie 9, “Wissen of verwijderen van informatie.”
3. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
We verzamelen de volgende informatie van gebruikers wanneer ze communiceren met de Fusion-app:
Registratie-informatie: informatie die de gebruiker verstrekt bij de eerste toegang tot de Fusion-app; bijvoorbeeld het e-mailadres van de gebruiker.
Elektronische communicatie: elektronische communicatie die de gebruiker met ons deelt, zoals ondersteuningsverzoeken.
Apparaat informatie: het type apparaat waarop de Fusion-app is gedownload, de naam en versie van het besturingssysteem, de applicatieversie en het IP-adres.
Logbestandinformatie: logbestanden die elke keer registreren dat een apparaat toegang heeft tot onze servers, en informatie over het apparaat.
Gebruiksgegevens: Gegevens over hoe de gebruiker de Fusion App gebruikt, zoals tijd, gebruikersnaam en wijze van gebruik en interactie met de Fusion App; datumstempel, type toegang.
Foto’s: Indien toegang tot het apparaat wordt verleend, heeft de Fusion-app toegang tot alle foto’s die zijn gemaakt tijdens het gebruik van de Fusion-app, en kunnen gebruikers de geselecteerde foto’s selecteren en uploaden naar de Fusion-app voor verzending naar de klant.
Berichten: tekst berichten die worden verzonden of ontvangen met de Fusion App.
4. GEBRUIK VAN INFORMATIE
Naast enkele van de specifieke toepassingen van informatie die worden beschreven in deze privacyverklaring, kunnen we de informatie die we hebben verzameld gebruiken om:
Het gebruik van de Dienst vergemakkelijken;
Archiveren van de inhoud van het account van elke gebruiker;
Verbeteren, testen en monitoren van de effectiviteit van de Fusion App;
Opstellen van statistieken over het gebruik van de Fusion App om gebruikstrends te identificeren;
Functies ontwikkelen op de Fusion App die interessant kunnen zijn voor gebruikers;
Uitvoeren van data-analyse, audit, fraudemonitoring en preventie; en
Alle andere functies die naar onze mening te goeder trouw nodig zijn om de veiligheid of het goed functioneren van de Fusion App te beschermen.
5. DELEN VAN INFORMATIE
We zullen de informatie van een gebruiker niet aan derden bekendmaken zonder de gebruiker en de klant hiervan op de hoogte te stellen, behalve zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
Klant
Tenzij anders overeengekomen tussen klant en de Sentean Group, behoren alle door de Fusion App verzamelde of opgeslagen gegevens of informatie toe aan de klant. Zo kunnen we, op verzoek van een klant, de klant toegang verlenen tot alle gegevens of informatie die door de Fusion App op het apparaat van een gebruiker zijn aangemaakt, ontvangen, verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
Reageren op juridische verzoeken en schade voorkomen
We kunnen informatie over of geassocieerd met een gebruiker of gebruikersaccount bekendmaken aan een derde partij in reactie op een op het eerste gezicht geldig verzoek van een overheidsinstantie of een particuliere procespartij in de vorm van een dagvaarding, gerechtelijk bevel of huiszoekingsbevel, of wanneer we te goeder trouw van mening is dat dit nodig is in het kader van een civiele procedure, strafrechtelijk onderzoek of andere juridische kwestie.
Verandering van controle
We kunnen informatie over onze klanten aan een derde partij bekendmaken in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van al onze bedrijven, activa of aandelen, inclusief in verband met faillissement of soortgelijke procedures.
6. LINKS NAAR APPLICATIES VAN DERDEN
Met de Fusion-app kunnen gebruikers rechtstreeks toegang krijgen tot applicaties die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruikers en moeten met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie die de diensten van deze derden kunnen verkrijgen, en we houden geen toezicht op hun beleid of praktijken. Gebruikers en klanten dienen het privacy beleid van deze derden te lezen om te begrijpen hoe zij informatie kunnen gebruiken. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die wordt verstrekt aan of verzameld door de derde partijen die ze beheren.
7. GEGEVENSBEHOUD
We zullen gegevens of informatie die een gebruiker heeft verzameld of gegenereerd door het gebruik van de Fusion-app bewaren in overeenstemming met de instructies die we van de klant hebben ontvangen, voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. Tenzij specifiek anders aangegeven door de klant, verwijdert het Fusion-systeem alle identificeerbare gegevens binnen 24 uur na verwijdering van de gebruiker uit het systeem.
8. ACCOUNT DEACTIVEREN
Klanten hebben de mogelijkheid om een Fusion-account van een gebruiker te deactiveren, op te schorten of te beëindigen. Voor hulp dienen klanten contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’, en wij zullen alle benodigde hulp bieden.
Elke gebruiker die zijn/haar account wil deactiveren of beëindigen, of specifieke gegevens in zijn/haar account wil verwijderen, dient eerst contact op te nemen met de klant. We volgen de schriftelijke instructies die door of namens de klant zijn verzonden, tenzij deze in strijd zijn met de sectie “Gegevensbewaring”.
9. WISSEN OF VERWIJDEREN VAN INFORMATIE
Elke gebruiker kan op elk moment de Fusion App van het toestel van de Gebruiker verwijderen door de instructies van de fabrikant van het toestel te volgen.
Wanneer een gebruiker de Fusion App op het apparaat van de gebruiker gebruikt, kan in bepaalde omstandigheden een kopie van alle informatie die door de Fusion App op dat apparaat is verzameld, gegenereerd of opgeslagen op de servers van de Sentean Group worden opgeslagen. Wanneer de Fusion App van het apparaat van een gebruiker wordt verwijderd, blijft alle informatie die eerder is verzameld, gegenereerd of opgeslagen door de Fusion App, hoewel niet langer toegankelijk vanaf het apparaat, opgeslagen op de Sentean Group-servers.
Tenzij de Sentean Group op grond van de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel verplicht is een specifieke actie te ondernemen (bijv. bewaring, duplicatie, opslag, verwijdering) met betrekking tot dergelijke gegevens of informatie die op haar servers zijn opgeslagen, zal de Sentean Group de schriftelijke instructies van de klant volgen met betrekking tot het bewaren of verwijdering van dergelijke gegevens of informatie, of indien er geen dergelijke instructies zijn, zal dergelijke informatie bewaren in overeenstemming met het toepasselijke beleid voor het bewaren van gegevens.
10. INFORMATIEBEVEILIGING
We nemen redelijke maatregelen om alle persoonlijke informatie die we hebben te beschermen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen.
Gebruikers mogen geen gebruikers-ID of wachtwoord die nodig is om toegang te krijgen tot de Fusion-app aan derden bekendmaken, tenzij anders geïnstrueerd door de klant en schriftelijk gecommuniceerd aan de Sentean Group. Elke gebruiker en klant is verantwoordelijk voor elk gebruik van Fusion onder de gebruikers-ID en het wachtwoord van die gebruiker, tenzij ze de Sentean Group schriftelijk op de hoogte hebben gesteld (naast de klant) van het verlies of het compromitteren van dergelijke informatie in overeenstemming met de “Contact met ons opnemen ” sectie, en de Sentean Group heeft de ontvangst van de kennisgeving bevestigd.
11. KINDEREN
De Fusion App is bedoeld om te worden gebruikt voor professionele of zakelijke doeleinden. Onze inhoud is niet gericht op minderjarigen of kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar.
12. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN?
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via e-mail op support@senteangroup.nl.
13. BIJZONDERHEDEN VOOR AVG
a. Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie, of AVG, verbetert het bestaande kader voor bedrijven die de persoonsgegevens van in de EU gevestigde inwoners verwerken. Het trad in werking op 25 mei 2018 en bracht een groot aantal nieuwe verplichtingen met zich mee voor die bedrijven en nieuwe privacy rechten voor hun eindgebruikers.
b. De Sentean Group AVG-toezegging
De Sentean Group hecht het grootste belang aan de gegeven privacy van haar klanten. In overeenstemming met de AVG-regelgeving die van kracht is vanaf 25 mei 2018, bevestigt de Sentean Group hierbij de toewijding aan gegeven privacy, beveiliging en transparantie die het bedrijf aan al zijn klanten biedt.
c. Principes voor het verwerken van persoonsgegevens
Eerlijkheid en rechtmatigheid – Wanneer we persoonsgegevens verwerken, moeten de individuele rechten van de betrokkenen worden beschermd. Alle persoonsgegevens moeten op een wettelijke en eerlijke manier worden verzameld en verwerkt.
Beperkt tot een specifiek doel. De persoonsgegevens van Betrokkene mogen alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt.
Transparantie. De Betrokkene moet worden geïnformeerd over de manier waarop zijn/haar gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.
d. Gegevensbeschermingsrechten
Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Als u geïnformeerd wilt worden over welke persoonsgegevens wij van u hebben en als u deze uit onze systemen wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:
Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen
Het recht op rectificatie
Het recht om bezwaar te maken
Het recht op beperking
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Het recht om toestemming in te trekken