By using this website, you consent to the use of cookies
By using this website, you consent to the use of cookies

PRIVACYBELEID

1. EEN OVERZICHT VAN GEGEVENSBESCHERMING

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” op deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u op ons contactformulier invult.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze verstrekking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek “wettelijk verplichte informatie” op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor details de gegevensbeschermingsverklaring onder “Recht op beperking van de gegevensverwerking”.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij analyseprogramma’s noemen. De analyses van uw surfgedrag worden in de regel anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat het surfgedrag niet tot u kan worden herleid.

U hebt de mogelijkheid bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de uitvoering ervan voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de instrumenten en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. HOSTING

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot die gegevens op te volgen.

Uitvoering van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

Om een verwerking in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze host een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “voor de verwerking verantwoordelijke” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Sentean Groep BV
Luchthavenweg 81 – Blok 005
5617 EA Eindhoven

Telefoon: +31 (0)88 018 64 10
E-mail: info@senteangroup.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde uw reeds verleende toestemming herroepen. Daarvoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving via e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6 SECT. 1 LIT. E OF F GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, RAADPLEEGT U DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 1 GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE SAMENHANGT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk wonen of werken of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen geldt ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst, aan u of een derde overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dat alleen als dat technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder doet, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over en rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, alsook het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook recht hebben op rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in het gedeelte “Wettelijk verplichte informatie”.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen te eisen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” is vermeld. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

Indien u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Zolang dit onderzoek loopt, hebt u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden, hebt u de mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van verwijdering van deze gegevens.
Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u ze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, heeft u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van gewist.
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend overeenkomstig art. 21 Sectie. 1 GDPR moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om belangrijke redenen van openbaar belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die in samenhang met de verplicht te verstrekken informatie in de rubriek “Wettelijk verplichte informatie” worden gepubliceerd om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. REGISTRATIE VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE

Cookies

In sommige gevallen maken onze website en haar pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Andere cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat er cookies worden geplaatst een melding krijgt en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en de automatische verwijdering van cookies te activeren wanneer u uw browser afsluit. Als u cookies deactiveert, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de beheerder te garanderen. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Indien andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in deze gegevensbeschermingsverklaring behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

Het type en de versie van de gebruikte browser
Het gebruikte besturingssysteem
Referrer URL
De hostnaam van de computer die toegang heeft
De tijd van het serveronderzoek
Het IP-adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisering van zijn website. Daartoe moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens en eventuele contactinformatie door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw instemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien daarom is verzocht.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de archivering van gegevens intrekt of indien het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat eventuele dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. b GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (artikel 6 (1) f) GDPR), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele handelingen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om het gebruik van de diensten mogelijk te maken en om deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist zodra de bestelling is afgerond of de zakelijke relatie is beëindigd. Dit laat eventuele wettelijke bewaarplichten onverlet.

5. ANALYSE-INSTRUMENTEN EN RECLAME

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruikers mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Bijgevolg wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics van uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U kunt de archivering van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. We moeten er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien hebt u de mogelijkheid de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verbonden gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen de registratie van gegevens

U hebt de mogelijkheid de registratie van uw gegevens door Google Analytics te verhinderen door op de volgende link te klikken. Dit zal resulteren in de plaatsing van een opt-out cookie, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactivering.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de privacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking van contractgegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en passen de strenge bepalingen van de gegevensbeschermingsautoriteiten ten volle toe bij het gebruik van Google Analytics.

Archiveringsperiode

Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen in verband met cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 50 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor details op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. PLUG-INS EN HULPMIDDELEN

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video’s van de website YouTube. De beheerder van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat het delen van gegevens met YouTube-partners als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus kan worden uitgesloten. Zo zal YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daardoor wordt de YouTube-server geïnformeerd, welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden gestart nadat u een YouTube-video hebt afgespeeld, waar wij geen invloed op hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Krachtens art. 6 Sectie. 1 lit. f GDPR, is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid voor YouTube-gegevens onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Deze website kan gebruik maken van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Als u een van de pagina’s op onze website bezoekt waarin een Vimeo-plug-in is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Bijgevolg zal de Vimeo-server informatie ontvangen over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt doorgestuurd naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten.

Als u op uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat uw surfpatronen rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Krachtens art. 6 Sectie. 1 lit. f GDPR, is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. een toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe Vimeo met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het Vimeo Privacybeleid raadplegen onder: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Om ervoor te zorgen dat de op deze website gebruikte lettertypen uniform zijn, gebruikt deze website zogenaamde Web Fonts van Google. Wanneer u een pagina op onze website opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Daardoor komt Google te weten dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een uniforme en aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens art. 6 Sectie. 1 lit. f GDPR, is dit een legitiem belang.

Als uw browser geen Web Fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Via een API maakt deze website gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar zij wordt gearchiveerd. De beheerder van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

We kunnen Google Maps gebruiken om onze online content op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze website worden vermeld gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een rechtmatig belang zoals gedefinieerd in art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de privacyverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Wij kunnen “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) gebruiken op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie in een contactformulier) worden verstrekt door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de websitebezoeker de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site heeft doorgebracht of cursorbewegingen die door de gebruiker zijn geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet gewaarschuwd dat er een analyse wordt uitgevoerd.

De gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Het is in het legitieme belang van de website-exploitant om zijn webinhoud te beschermen tegen misbruik door geautomatiseerde industriële spionagesystemen en tegen SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/terms?hl=en.

Onze optredens in de sociale media

Gegevensverwerking via sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die wij gebruiken, vindt u hieronder.

Sociale netwerken zoals Youtube, Instagram enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bv. like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze sociale mediapagina’s bezoekt, worden talrijke gegevensbeschermingsrelevante verwerkingen in gang gezet. In detail:

Als u ingelogd bent op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de beheerder van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Zo kunt u op interesses gebaseerde reclame zien binnen en buiten uw aanwezigheid op sociale media. Als u een account hebt bij het sociale netwerk, kan op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of bent ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat wij niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen achterhalen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen dus aanvullende verwerkingen uitvoeren. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve socialemediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze optredens in de sociale media moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 (1) lit. f GDPR. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR). 6 (1) (a) GDPR).

Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten

Als u een van onze social media sites (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, zijn wij, samen met de exploitant van het social media platform, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en klacht) in principe zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende socialemediaportaal (bijv. Facebook) beschermen.

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de socialemediaportalen. Onze mogelijkheden worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende provider.

Opslagtijd

De rechtstreeks bij ons via de sociale media verzamelde gegevens worden uit onze systemen gewist zodra het doel van de opslag ervan vervalt, u ons vraagt ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Wij hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

LinkedIn

We hebben een LinkedIn profiel. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.